Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

16:35
15:53
3641 a3ce 390
Reposted fromidiod idiod viaHypothermia Hypothermia
otella
15:34
Reposted fromgket gket viaHypothermia Hypothermia
otella
15:34
6231 ed51 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaFiodor11 Fiodor11
otella
11:57
7061 d14b 390
Reposted fromgarazowka garazowka viaaniuszka aniuszka

April 20 2017

otella
20:17
8084 7f91 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik

April 18 2017

otella
20:52
0340 7043 390
Reposted fromGIFer GIFer viaotterina otterina
19:37
2724 6ae2 390

rudescience:

gif87a-com:

Ejecting a floppy disk in space

1.44MB of wheeee.

Reposted frombryandbj bryandbj viaqbshtall qbshtall
otella
15:30
9521 5f32 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadanonisko danonisko
otella
15:11
otella
14:33
1986 3ff6 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaKerisha Kerisha

April 17 2017

20:00
2125 9c27 390

rogerdabbit:

I’ve been waiting for 364 days to reblog this.

otella
17:37
otella
17:04
otella
17:00
5345 4030
otella
16:57
2141 7f65 390
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
otella
16:53
otella
13:31
5359 e5b5 390
Reposted fromexistential existential viarhubarbrr rhubarbrr
otella
13:30
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viazwierzejuczne zwierzejuczne
otella
13:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl